четвъртък, 1 юли 2010 г.

Английски език : Сегашно просто време / The present Simple Tense

82 коментара

1.Употреба . Сегашно просто време обикновено изразява обичайно повтарящо се действие в натоящето . Превежда се на български със сегашно време.

I watch TV every day .
Аз гледам телевизия всеки ден .

2.Има някои наречия за време , които са характерни за сегашно просто време :

usually - обикновено
never - никога
seldom - рядко
sometimes - понякога
always - винаги
often - често
rarely - рядко

We often go to the cinema .
Ние често ходим на кино .

Мястото на наречието за време в сегашно време е между подлога и сказуемото .

3.Образуване . Сегашно просто време съвпада по форма с инфинитива на глагола . Лично окончание има само за 3л. ед. число –(e)s .

I write letters every Sunday .
Аз пиша писма всяка неделя .

Kate writes letters every Sunday .
Кейт пише писма всяка неделя .

Въпросителната форма на глаголите се образува със сегашно време на спомагателния глагол do ( за 3л. ед. число – does ) и инфинитива на самостоятелния глагол .

Отрицателната форма на глаголите в сегашно просто време се образува с формата на спомагателния глагол do ( does ) в сегашно време и отрицателната частица not . Съкратената форма на do not e don’t , на does not e doesn’t .

Положителна форма :

I play
You play
He plays
She plays
It plays
We play
You play
They play


Отрицателната форма :

I don’t play
You don’t play
He doesn’t play
She doesn’t play
It doesn’t play
We don’t play
You don’t play
They don’t play

Въпросителна форма :

Do I play ?
Do You play ?
Does He play ?
Does She play ?
Does It play ?
Do We play ?
Do You play ?
Do They play ?


Въпросително - отрицателна форма :

Don’t I play ?
Don’t You play ?
Doesn’t He play ?
Doesn’t She play ?
Doesn’t It play ?
Don’t We play ?
Don’t You play ?
Don’t They play ?

Кратките отговори на общи въпроси в сегашно време са :
Yes , I ( you , we, they ) do . Да
Yes , he ( she , it ) does . Да
No , I ( you , we , they ) don’t . Не
No , he ( she , it ) doesn’t . Не .

4.Специални въпроси ( Special Questions ) . Въпросите where , what , when и др. се задават по следната схема :

Въпрос + спомагателен глагол(do/does) + подлог + глагол в инфинитив
Where + does + Mary + work ?

George likes ice-cream . What does George like ?
Джордж обича сладолед . Какво обича Джордж ?

Въпросът who се поставя на мястото на подлога , когато подлогът е лице .

Peter lives in a big town . Питър живее в голям град .
Who lives in a big town ? Кой живее в голям град .

След въпроса who сказуемото винаги приема окончанието –(е)s .

Предишен урокСледващ урок


82 коментара :

Публикуване на коментар