четвъртък, 8 юли 2010 г.

Английски език : Сегашно перфектно време / The Present Perfect Tense

49 коментара

1.Употреба.Сегашно перфектно време изразява :

- действие , което е извършено в неопределен момент от миналото , но резултатът от него е налице в настоящето .
Превежда се на български с минало неопределено време :

I have lost my key.
Аз съм изгубил ключа си .

-
Действие , което е започнало в неопределен момент от миналото и току-що е свършило . Превежда се на български с минало свършено време .

She has just arrived .
Тя току-що пристигна .

- Действие , което е започнало в неопределен момент от миналото и продлъжава до настоящия момент . Превежда се на български със сегашно време .

I have studied English for 2 years .
Аз уча английски от 2 години .

2.Характерна е употребата на предлозите since и for , които се превеждат с предлога от .
Since показва момента , от който е започнало да се извършва действието в миналото :

I have lived in Varna since 1991 .
Аз живея във Варна от 1991 г.

For означава периода от време , през който се е извършвало действието :

I have lived in Plovdiv for 12 years .
Аз живея в Пловдив от 12 години .

Със сегашно перфектно време могат да се употребяват наречия за време като ever - някога , never - никога , just - току-що , before - преди , already - вече , yet - още и др. Мястото им е между спомагателния глагол have/has и самостоятелния глагол .

Yet и before стоят в края на изречението . Already се употребява в положителни изречения , а ует - във въпросителни и отрицателни изречения .

3. Образуване . Сегашно перфектно време се образува от сегашно време на спомагателния глагол - have - have /has и миналото причастие на смисловия глагол .

Въпросителните форми на глаголите се образуват с инверсия , т.е. разменят се местата на спомагателния глагол have / has с подлога .

Отрицателните форми се образуват като след спомагателния глагол have / has се постави отрицателната частица not . Съкратената форма на have not e haven't , а на has not e hasn't .
Съкратените положителни форми са : I've ( you've , he's , she's , it's, we've , they've ) played .

Положителна форма :

I have played
You have played
He has played
She has played
It has played
We have played
You have played
They have played

Отрицателна форма :

I haven't played
You haven't played
He hasn't played
She hasn't played
It hasn't played
We haven't played
You haven't played
They haven't played


Въпросителна форма :

have I played ?
have you played ?
has he played ?
has she played ?
has it played ?
have we played ?
have you played ?
have they played ?


Въпросително-отриц.форма :

haven't I played ?
haven't you played ?
hasn't he played ?
hasn't she played ?
hasn't it played ?
haven't we played ?
haven't you played ?
haven't they played ?

Кратките отговори на общи въпроси са :

Yes I(you,we,they) have . Да .
Yes , he ( she , it ) has . Да .
No , I ( you , we , they ) haven't . Не
No , he ( she , it ) hasn't . Не

4.Специални въпроси ( Special Questions ) . Задават се по следната схема :

въпрос + спом.глагол ( have / has ) + подлог + мин.причастие
Where + have + you + lived ?

Why has Monica forgotten about the meeting ?
Защо Моника е забравила за срещата ?

Предишен урокСледващ урок


49 коментара :

Публикуване на коментар