понеделник, 5 юли 2010 г.

Английски език : Сегашно продължително време / The Present Continuous Tense

65 коментара

1.Употреба . Сегашно продължително време изразява действие , което се извършва в момента на говорене . Превежда се на български със сегашно време .

Michael is speaking on the phone now .
Майкъл говори по телефона сега .

Сравнете сегашно просто и сегашно продължително време :

Сегашно просто време :
I usually run in the park . / Аз обикновено тичам в парка .

Сегашно продължително време :
I am running in the park now . Аз тичам в парка сега .

2.Образуване .Сегашно продължително време се образува от сегашно време на спомагателния глагол be - am/is/are и сегашното причастие на самостоятелния глагол ( сегашно причастие се образува от инфинитива на глагола + наставка – ing ) .

I am reading now .
Аз чета сега .

Отрицателни форми се образуват като към съответната форма на спомагателния глагол be се постави отрицателната частица not . Съкратената форма на is not е isn’t , на are not e aren’t .
Съкратените положителни форми са I’m ( you’re , he’s , she’s , it’s , we’re , they’re ) playing .

Положителната форма :

I am playing
You are playing
He is playing
She is playing
It is playing
We are playing
You are playing
They are playing

Отрицателна форма :
I am not playing
You aren’t playing
He isn’t playing
She isn’t playing
It isn’t playing
We aren’t playing
You aren’t playing
They aren’t playing

Въпросителна форма :

am I playing ?
are you playing ?
is he playing ?
is she playing ?
is it playing ?
are we playing ?
are you playing ?
are they playing ?

Въпросително -отриц.форма :

Am not I playing ?
Aren’t you playing ?
Isn’t he playing ?
Isn’t she playing ?
Isn’t it playing ?
Aren’t we playing ?
Aren’t you playing ?
Aren’t they playing ?

Кратките отговори на общи въпроси в сегашно продължително време са :

Yes , I am ( you are , he is , she is , it is , we are , they are ) . / Да .
No , I am not ( you aren’t , he isn’t , she isn’t , it isn’t , we aren’t , they aren’t ) . / Не .

3.Глаголи , които изразяват сетивни и умствени възприятия , чувства или абстрактни отношения , обикновено не се употребяват в продължителни времена .Такива глаголи са like – харесвам , love – обичам , enjoy – наслаждавам се , fear – страхувам се , hear - чувам , believe – вярвам , know – зная , understand –разбирам , recognize - познавам , deserve - заслужавам , consist (of) – състоя се ( от ) , contain - съдържам , seem - изглеждам , resemble - приличам ,belong (to)- принадлежа (на) , want - искам , need –нуждая се от , own – притежавам , cost - струвам и др.

4.Специални въпроси ( Special Questions ) . Задават се по следната схема :


Въпрос + спом.глагол ( am/is/are ) + подлог + глагол с –ing
What + are + you + doing ?

Where is Jill going now ?
Къде отива Джил сега ?

Въпросът who се поставя на мястото на подлога , когато подлогът е лице .

Fred is watching TV .Фред гледа телевизия .
Who is watching TV ? Кой гледа телевизия ?

Предишен урокСледващ урок


65 коментара :

Публикуване на коментар