сряда, 7 юли 2010 г.

Английски език : Минало просто време / The Past Simple Tense

65 коментара

-->
1.Употреба. Минало просто време изразява :
-действие,извършено в даден момент или определен период от време в миналото,което няма връзка с настоящето.Моментът се изразява с обстоятелствено пояснение за време.Превежда се на български с минало свършено време.

I went to the cinema yesterday.
Аз ходих на кино вчера.

She closed the shop five minutes ago.
Тя затвори магазина преди пет минути.

-общоизвестни или научни факти, които се отнасят до миналото. Употребява се в исторически разкази, приказки и др.
Shakespeare wrote Macbeth in 1606.
Шекспир написал „Макбет“ през 1606г.

-последователно извършващи се действия в миналото.

I got up early this morning. I washed , dressed and then I had breakfast.
Аз станах рано тази сутрин.Измих се ,облякох се и после закусих.

Минало просто време се употребява най-често с наречия и обстоятелствени пояснения за време като: 2 days agoпреди два дни, yesterdayвчера, last weekминалата седмица и др.

I bought a new computer 2 days ago.
Аз си купих нов компютър преди два дни.

2.Образуване.
Минало просто време съвпада с втората форма на глагола.
Въпросителните форми на глаголите се образуват с миналото време на спомагателен глагол dodid и инфинитива на самостоятелния глагол.
Отрицателните форми се образуват с did + отрицателната частица not + инфинитива на самостоятелния глагол. Съкратената форма на did not e didn’tПоложителна форма:
I played
you played
he played
she played
it played
we played
you played
they played


Отрицателна форма: 
I didn't play
you didn't play
he didn't play
she didn't play
it didn't play   
we didn't play
you didn't play
they didn't play

Въпросителна форма: Въпросително-отриц. форма:
did I play?
did you play?
did he play?
did she play?
did it play?
did we play?
did you play?
did they play?


Въпросително-отриц. форма:
didn't I play?
didn't you play?
didn't he play?
didn't she play?
didn't it play ?  
didn't we play?
didn't you play?
didn't they play?
Забележете !
След did и didn't глаголът е в инфинитив.

Кратките отговори на общи въпроси в минало просто време са:
Yes, I(you,he,she,it,we,they) did.Да
No,I(you,he,she,it,we,they) didn't.Не

3.Специални въпроси (Special Questions). Задават се по следната схема:


Въпрос + спом.глагол(did) + подлог + глагол в инфинитив
When did Gloria go out ?


What did you do yesterday?
Какво прави ти вчера?

Въпросът who се поставя на мястото на подлога,когато подлогът е лице.

Victor won the first prize. Виктор спечели първата награда.
Who won the first prize ? Кой спечели първата награда?


Предишен урокСледващ урок


65 коментара :

Публикуване на коментар