четвъртък, 15 юли 2010 г.

Английски език : Минало перфектно продължиелно време / The Past Perfect Continuous Tense

10 коментара

1.Употреба. 

Минало перфектно продължително време изразява продължително действие, започнало преди даден момент в миналото.Този момент се изразява с обстоятелствено пояснение за време или с подчинено изречение , в което глаголът е в минало просто време.
Превежда се на български с минало предварително време

Rod and Ned had been playing football all day
Род и Нед бяха играли футбол цял ден

I had been reading for half an hour when she phoned me.
Аз бях чел половин час , когато тя ми се обади по телефона.

Сравнете минало перфектно време и минало перфектно продължително време:

Минало перфектно време:

I was tired. I had waited for the bus for 40 minutes when it came.
Бях уморен.Бях чакал автобуса 40 мин. ,когато той дойде

Минало перфектно продължително време

I had been waiting for the bus for 40 minutes when it began to rain.
Бях чакал автобуса 40 мин. , когато заваля (и продължавам да го чакам)

2.Образуване.

Минало перфектно продължително време се образува от формата за минало време на спомагателния глагол have – had + been + сегашно причастие на самостоятелния глагол.

Въпросителните форми на глаголите се образуват чрез инверсия,т.е. разменят се местата на спомагателния глагол had с подлога.

Отрицателните форми се образуват като след спомагателния глагол had се постави отрицателната частица not.Съкратената форма на had not e hadn’t.

Положителна форма:

I had been playing
You had been playing
He had been playing
She had been playing
It had been playing
We had been playing
You had been playing
They had been playing

Отрицателна форма:

I hadn’t been playing
You hadn’t been playing
He hadn’t been playing
She hadn’t been playing
It hadn’t been playing
We hadn’t been playing
You hadn’t been playing
They hadn’t been playing

Въпросителна форма:

Had I been playing ?
Had you been playing?
Had he been playing?
Had she been playing?
Had it been playing?
Had we been playing?
Had you been playing?
Had they been playing?

Въпросително-отриц. Форма:

Hadn’t I been playing?
Hadn’ you been playing?
Hadn’t he been playing?
Hadn’t she been playing?
Hadn’t it been playing?
Hadn’t we been playing?
Hadn’t you been playing?
Hadn’t they been playing?

Кратките отговори на общи въпроси са:

Yes,I (you,he,she ,it ,we,they) had.Да
No,I(you,he,she ,it ,we,they) hadn’t.Не

3.Специални въпроси. Задават се по следната схема:


Въпрос + спом. Глагол (had) + подлог + been + глагол с -ing
Where had Stella been working ?


How long had she been staying in Paris?
Колко дълго беше стояла тя в Париж?

Whom had you been waiting for?
Кого беше чакал ти ?

Въпросът who се поставя на мястото на подлога , когато подлогът е лице.

Emily had been cooking for two hours.
Емили беше готвила 2 часа

Who had been cooking for two hours ?
Кой беше готвил 2 часа ?

Предишен урокСледващ урок


10 коментара :

Публикуване на коментар