вторник, 9 юли 2013 г.

Английски език : Бъдеще просто време / The Future Simple Tense

16 коментара

1.Употреба.Бъдеще просто време изразява:
-действие , което ще се извърши в даден момент или период от време в бъдещето:

They will come tomorrow.
Те ще дойдат утре.

Kitty will visit Spain next year.
Кити ще посети Испания следващата година.

We will talk about this next week.
Ние ще говорим за това следващата седмица.

-обичайно, повтарящо се действие в бъдещето:

Tom will read books every day.
Том ще чете книги всеки ден.

Mr Williams will teach three classes next term.
Г-н Уилямс ще преподава на три класа следващия срок.

Превежда се на български с бъдеще време.

2.Образуване.

Бъдеще просто време се образува със спомагателните глаголи shall и will и инфинитива на самостоятелния глагол.В 1л.ед.ч. и мн.ч. се употребява shall , а във 2л. и 3.л. ед.ч. и мн.ч. – will (с тенденция will да се използва във всички лица и числа).
Въпросителните форми на глаголите се образуват с инверсия , т.е. разменят се местата на спомагателните глаголи shall и will с подлога.
Отрицателните форми се образуват като към спомагателните глаголи shall и will се постави отрицателната частица not. Съкратената отрицателна форма на shall not e shan’t, а на will not е won’t.

За всички лица и числа съкратената положителна форма на спомагателните глаголи shall и will е ‘ll (I’ll,you’ll,he’ll,she’ll,it’ll,we’ll,you’ll,they’ll).

Положителна форма:
I shall play
You will play
He will play
She will play
It will play
We shall play
You will play
They will play

Отрицателна форма:
I shan’t play
You won’t play
He won’t play
She won’t play
It won’t play
We shan’t play
You won’t play
They won’t play


Въпросителна форма:
Shall I play?
Will you play?
Will he play?
Will she play?
Will it play?
Shan’t we play?
Will you play?
Will they play?


Въпросително-отриц. Форма:
Shan’t I play?
Won’t you play?
Won’t he play?
Won’t she play?
Won’t it play?
Shan’t we play?
Won’t you play?
Won’t they play?


Кратките отговори на общи въпроси в бъдеще просто време са:

Yes,I (we) shall.Да
Yes,you(he,she,it,they)will.Да
No,I(we) shan’t.Не
No,you(he,she,it,they)won’t.Не


3.Специални въпроси(Special Questions). Задават се по следната схема:

Въпрос + спом. глагол(shall/will) + подлог + глагол в инфинитив

When will you phone me ?
Кога ще ми се обадиш ?

Въпросът who се поставя на мястото на подлога , когато подлогът е лице.
Neil will get a taxi. Нийл ще вземе такси.
Who will get a taxi? Кой ще вземе такси?

Предишен урокСледващ урок


16 коментара :

Публикуване на коментар