неделя, 23 май 2010 г.

Английски език : Предлози / Prepositions

20 коментара

Повечето предлози в английски език имат по няколко значения и поради това се превеждат на български с различни предлози .

1.Предлозите за време :

at - в , през
at 8 o'clock a.m. - в 8 ч. сутринта
at night - през нощта
at midnight - в полунощ
at the moment - в момента
at the weekend - през уикенда

on - в , на
on 15 April - на 15 април
on Monday - в понеделник
on time - навреме
on this day - на този ден

in - през , след

in May - през май
in 2004 - през 2004 г.
in spring - през пролетта
in five minutes - след 5 минути
in three days - след 3 дни

until - до , докато

until Friday - до петък
until I come back - докато аз се върна

till - има същото значение като untill
from..to.. - от..до..
from Monday to Friday - от понеделник до петък


since - от

since 2000 - от 2000 г.

They have lived here since 2000 .
Те живеят тук от 2000 г.

for - от , за , в продължение на
for two years - от две години
Jack has studied at college for two years .
Джак учи в колеж от две години .

for two weeks - за две седмици
I am going a way for two weeks .
Аз заминавам за две седмици .
for three days - в продължение на три дни.
Alice stayed with us for 3 days .
Алис стоя у нас в продължение на 3 дни .

during - през , по време на
We went skiing during the holidays .
Ние отидохме да караме ски по време на празниците .

before - преди
before the film - преди филма
before eating - преди ядене

after - след
after the concert - след концерта
after getting up - след ставане

while - докато
while you are eating - докато ядеш
while they are talking - докато те говорят

2.Предлози за място :

in - в

in the park - в парка
in the room - в стаята

into - в ( с глаголи за движение )

go into the building - влизам в сградата
jump into the water - скачам във водата

at - в , на
at the table - на масата
at home - вкъщи

on - на , върху
on the floor - на пода
on the desk - на бюрото

in front of - пред
in front of the shop - пред магазина
in front of the house - пред къщата

behind - зад
behind the chair - зад стола
behind the curtain - зад пердето

next to / beside / by - до
next to me - до мен
by the door - до вратата

under - под
under the table - под масата
under the bed - под леглото

over - над
over the door - над вратата
over the mountain - над планината


opposite - срещу
opposite the post office - срещу пощата
opposite the school - срещу училището

between - между ( две лица или два предмета )
between Mary and Joe - между Мери и Джо
between the bank and the shop - между банката и магазина

above - над , отгоре
above the fireplace - над камината
above the sink - над мивката

below - под , отдолу
below the picture - под картината

along - по ( по протежание на )
along the river - по реката
along the street - по улицата

through - през
through the forest - през гората
through the town - през града

past - край , покрай
I often walk past Bob's house .

among - сред
among people - сред хора

from..to.. - от..до..
from Sofia to Plovdiv - от София до Пловдив

around / round - около;из
The Moon moves round the Earth .
Луната се движи около земята .
We walked around the town .
Ние се разходихме из града .

across - през
Go across the street carefully .
Минавай през улицата внимателно .

3.Други предлози :

About - за ( нещо , някого )
They are talking about Sonia .
Те говорят за Соня .

about - около , към ( приблизително )
She is about 20 years old .
Тя е около 20 годишна .

by - с ( превозно средство )
by car - с кола
by bus - с автобус


by - от ( автор)
a play by Shakespeare - пиеса от Шекспир
a painting by Picasso - картина от Пикасо

for - за ( цел )
for a prize - за награда
for a victory - за победа


to - в , на , към ( с глаголи за движение като go , come , move , return и др. )
Vera goes to work early .
Вера ходи на работа рано .

to - на ( някого )
Kate often writes letters to Emma .
Кейт често пише писма на Ема .

of - на (притежание)
Sofia is the capital of Bulgaria .
София е столицата на България .

of - от ( материал)
made of wood - направен от дърво

from - от ( разстояние )
5 miles from the town - пет мили от града

with - с
coffee with sugar - кафе със захар
with friends - с приятели

without - без
without money - без пари
a sandwich without mustard - садвич без горчица

Предишен урокСледващ урок


20 коментара :

Публикуване на коментар