сряда, 22 май 2013 г.

Английски език : Наречие / The Adverb

3 коментара

1.Наречието в английски език пояснява глагол , прилагателно име , друго наречие или цялото изречение .

Sue speaks quietly.
Сю говори тихо .
I got many nice presents.
Аз получих много хубави подаръци .
They listen very carefully .
Те слушаха много внимателно .

2.Според строежа си наречията биват :

- прости - very , now , slow , much , many и др.
- сложни съставни - образуват се от съчетаване на две думи - somewhat,however,without,moreover и др.
- сложни производни - образуват се от прилагателни и съществителни имена с прибавяне на наставка (-ly) или от съществителни имена с прибавяне на представка (a-): quickly , slowly , daily , weekly , ahead ,aboard и др.
сложни наречия - обстоятелствени изрази - at the moment , at last ,in advance ,at home ,in the street и други .

3.Според значението си наречията биват :

- за място - here - тук , inside - вътре , there - там , somewhere - някъде , nowhere - никъде , above - отгоре , near - близо , far - далече и други .

Wait for me here .
Чакай ме тук .

- за определено време - yesterday - вчера , tomorrow - утре , soon - скоро , last week - миналата седмица , tonight - довечера , today - днес и други .

Richard will arrive tomorrow .
Ричард ще пристигне утре .

- За неопределено време и честота - usually - обикновено , always - винаги , often - често , never - никога , still - още , sometimes - понякога , seldom - рядко , rarely - рядко и други .

She rarely drives her car .
Тя рядко кара своята кола .

- за начин - quickly - бързо , slowly - бавно , well - добре , badly - лошо , carefully - внимателно , suddenly - внезапно , loudly - високо , quietly - тихо и др.

Listen carefully !
Слушай внимателно !

- за мярка и степен - much - много , many - много , enough - достатъчно , little - малко , almost - почти , rather - доста , few - няколко и други .

We have little time .
Ние имаме малко време .

- за логическо съдържание - probably - вероятно , actually - всъщност , surely - със сигурност , possible - вероятно и др.

Probably the train will be late .
Вероятно влакът ще закъснее .

4.Степенуване на наречията

Не всички наречия могат да се степенуват . Тези , които се степенуват , се степенуват като прилагателни имена - с наставките - er и - est или с more и most .

near - nearer - nearest / близо , по-близо , най-близо
often - more often - most often / често , по-често , най-често

Наречията,завършващи на -ly , се степенуват само с more и most .

slowly - more slowly - most slowly / бавно , по-бавно , най-бавно
loudly - more loudly - most loudly / високо , по-високо ,най-високо
quickly - more quickly - most quickly / бързо , по-бързо , най-бързо

Формите за трите степени на някои наречия са от различни корени .

well - better - best / добре , по-добре , най-добре
badly - worse - worst / лошо , по-лошо ,най-лошо
much/many - more - most / много , повече , най-много
little - less - least / малко , по-малко , най-малко


Предишен урокСледващ урок


3 коментара :

Публикуване на коментар