петък, 25 октомври 2013 г.

English Grammar / Английска граматика

40 коментара

        


В следващите няколко реда е всичко, което е необходимо за граматиката в английския език!
Английски език : Фонетична транскрипция / Phonetic Transcription


Английски език : Видове съществителни имена


Английски език : Род на съществително име / Gender


Английски език : Сравнителна форма на прилагателни / Comparative form of Adjectives:

Английски език : Прилагателна последователност / Adjective Order :Английски език : Определителен член / The Definite Article


Английски език : Число на съществителното име / Number


Английски език : Неопределителен член / The indefinite Article


Английски език : Прилагателни за собственост / Possessive Adjectives :


Английски език : Превъзходни прилагателни / Superlative Adjectives :


Английски език : Прилагателно име / The adjective


Английски език : Степенуване на прилагателни имена / Coparison of Adjectives

Английски език : Лични местоимения / Personal Pronouns


Английски език : Притежателни местоимения / Possessive Pronouns

Английски език : Показателни местоимения / Demonstrative Pronouns


Английски език : Въпросителни местоимения / Interrogative Pronouns

Английски език : Относителни местоимения / Relative PronounsАнглийски език : Неопределителни местоимения / Indefinite Pronouns

Английски език : Възвратни и емфатични местоимения / Reflexive and Emphatic Pronouns


Английски език : Наречие / The Adverb


Английски език : Относителни местоимения / Relative Pronouns


Английски език : Предлози / Prepositions


Английски език : Съюз / The Conjunction


Английски език : Глагол / The Verb

Английски език : Спомагателни глаголи / Auxiliary Verbs

Английски език : Глагол be - самостоятелна употреба

Английски език : Глагол have - самостоятелна употреба


Английски език : Глагол do – самостоятелна употреба

Английски език : Модални глаголи – Modal Verbs


Английски език : Конструкцията „има” - There is / There are

Английски език : Глаголни времена - Tense

Английски език : Сегашно просто време / The present Simple Tense

Английски език : Сегашно продължително време / The Present Continuous Tense

Английски език : Минало продължително време / The Past Continuous Tense

Английски език : Минало просто време / The Past Simple Tense

Английски език : Сегашно перфектно време / The Present Perfect Tense

Английски език : Бъдещи времена в миналото

Английски език : Бъдеще просто време / The Future Simple Tense

Английски език : Бъдеще продължително време / The Future Continuous Tense

Английски език : Сегашно перфектно продължително време / The Present Perfect Continuous Tense

Английски език : Минало перфектно време / The Past Perfect Tense

Английски език : Минало перфектно продължиелно време / The Past Perfect Continuous Tense

Английски език : Бъдеще перфектно време / The Future perfect tense

Английски език : Бъдеще перфектно продължително време / The Future Perfect Continuous Tense

Английски език : Начини за изразяване на бъдещо действие / Futurity

Английски език : Въпрос с "нали?" / Tag Questions

Английски език : Съобщителни изречения / Statements

Английски език : Въпросителни изречения / Questions

Английски език : Заповедни изречения / Imperatives

Английски език : Възклицателни изречения / Exclamatory Sentences

Английски език : Залог / Voice

Английски език : Условно наклонение / The Conditional Mood

Английски език : Пряка и непряка реч / Direct and Indirect Speech

Английски език : Съгласуване на времената / Sequence of Tenses


Английски език : Допълнителен урок за "do" и "make"

Английски език : Герундий / The Gerund

Английски език : Причастие / The Participle

Английски език : Phrasal verbs - Фразеологични глаголи


40 коментара :

Публикуване на коментар